GEVELONDERHOUD

Reiniging en bescherming van gevels gebeurt over het algemeen omwille van de levensduurverlenging van het bouwwerk en om esthetische redenen. Nieuwe gevels worden gereinigd voordat het gebouw wordt opgeleverd; oudere gevels omdat vervuiling, zoutuitbloeiïngen, alg- en mosgroei tot schade hebben geleid of gaan leiden.

Uit onderzoek is gebleken dat van bekende bouwschadegevallen 40% vocht als oorzaak heeft. Het tegengaan van vocht in de gevelconstructie, bijvoorbeeld door hydrofobering, behoort tot één van de belangrijkste beschermingsmethoden.
Ontwerp vocht/regen.

Zuidelijk of westelijk georiënteerde gevels staan theoretisch bloot aan gemiddeld 40-50 liter regenwater per m2 per jaar. Slagregens veroorzaken nattere gevels maar

hebben tevens een sterker reinigend effect. Regen en stromend water kunnen schade aanrichten aan gevelmateriaal, door zowel erosie als door zwelling van het bindmiddel. Materialen die in een gevel worden verwerkt zijn allemaal meer of minder poreus. Wanneer in het water ook nog zuurvormende gassen of zouten aanwezig zijn, hetgeen in industrielanden normaal is, kan bovendien het bindmiddel geleidelijk worden opgelost.
Daardoor verliest het gevelmateriaal aan sterkte en wordt het gevoeliger voor diverse andere aantastingsvormen (regenwater heeft tegenwoordig een zuurgraad (Ph) van circa 4,5.
Luchtverontreiniging

We onderscheiden twee groepen atmosferische vervuilingen;

  • natuurlijk of biologisch vuil, zoals minerale, plantaardige of dierlijke substanties.
  • Vuil dat ontstaat door niet natuurlijke activiteiten zoals industrie, verkeer, wonen, landbouw en veeteelt.

Vervuiling

Onder vervuiling van gevelmaterialen verstaat met de afzetting of indringing van vreemde bestanddelen zoals zout, bitumineuze stoffen, rubber, ijzer- en koperdeeltjes, as, roet, zand, korstvorming (gips), algen en mos. Maar ook spuitbussenverf, affiches, lijm etc.
De vervuiling wordt onder andere beïnvloed door:

  • hoeveelheid en soort stof in de atmosfeer
  • ligging van het object ten opzichte van de windrichting
  • ligging van het bouwwerk (bebouwing of open vlakte)
  • textuur van het oppervlak
  • geometrische vorm van het zichtvlak
  • architectonische details
  • natuurlijke bewassing (gelijkmatig of geleid)

Met name capillaire krachten spelen een rol bij vervuiling welke moeilijk is los te weken van waterlievende (hydrofiele) ondergronden. Op waterafstotende (hydrofobe) oppervlakken speelt dit aanhechtingsmechanisme een geringere rol.
Algen en mossen

Op plaatsen waar het gevelmateriaal langdurig vochtig is door bijvoorbeeld de ligging (noord) en slechte ventilatie alsmede doordat bomen en planten te dicht op de gevel staan, ontstaat met de vervuiling en zure regen een ideale voedingsbodem voor algen en mossen. Deze verzuren op hun beurt het oppervlak, waardoor het bindmiddel of de kalkbestanddelen worden opgelost.