KITWERKEN

Inleiding

In de praktijk komt het erop neer dat kitvoegen op gezette tijden gecontroleerd en zo nodig gerepareerd moeten worden.
De duurzaamheid van de kitten, die onder normale weerbelastingen afhankelijk van het type kit kan variëren van 10 tot meer dan 30 jaar, houdt in dat bij een goed functioneren van het afdichtingsysteem een vervanging van de voegen pas na vele

jaren noodzakelijk wordt.In deze periode kunnen echter door velerlei oorzaken reparaties of zelfs vroegtijdige vervanging van de kitvoegen noodzakelijk zijn. Als oorzaken hiervoor zijn te noemen: onthechting van de kit van de ondergrond, schimmelaangroei op kitvoegen, beschadiging door gebruik, aantasting door chemicaliën, zelfs beschadiging door dieren zoals muizen en vogels, kunnen een reden voor vroegtijdige reparatie zijn. Aangezien de kit veelal de functie heeft om vooral vocht buiten de bouwconstructies te houden is het uiteraard van belang dat mankementen aan de voegen op tijd worden gesignaleerd om verdere schade door inwateren te voorkomen. Alhoewel dergelijke lekkages meestal wel zichtbaar worden tijdens regenachtige periodes, is het toch beter om middels regelmatige inspecties overlast door inwateren te voorkomen.

Inspecties

Voor het inspecteren van de voegen wordt meestal de eerste inspectie uitgevoerd 6 jaar na de oplevering en daarna iedere 3 jaar. Veelal kan deze inspectie gelijktijdig met het inspecteren van bijvoorbeeld schilderwerk plaatsvinden.

Het is meestal effectief om in de koudere jaargetijden de voegen te beoordelen, daar door de lagere temperaturen de bouwmaterialen door thermische krimp korter zijn geworden en de voegen daardoor op hun breedst. Hierdoor is in deze periode het beste vast te stellen of ergens onthechting heeft plaatsgevonden
Tijdens de inspectie wordt gelet op:

  • Beschadigingen
  • Verwering
  • Onthechting
  • Algehele staat van onderhoud van de omringende constructiedelen

Daar waar de kitvoeg niet meer naar behoren functioneert, zal al dan niet plaatselijk een reparatie moeten worden uitgevoerd.
Beschadigingen

Beschadigingen kunnen op velerlei manieren ontstaan. In horizontale voegen zoals in vloeren, galerijen enz. kan dit door het gebruik plaatsvinden. Ook door uitpeuteren kunnen beschadigingen ontstaan die weer bijgewerkt moeten worden. Door dieren zoals vogels, muizen e.d. kunnen voegen worden aangevreten. Dit zijn over het algemeen plaatselijke beschadigingen die plaatselijk gerepareerd kunnen worden. Dit kan het beste worden uitgevoerd met het materiaal dat reeds voor de voegafdichting is gebruikt.
Door chemicaliën, bacteriën, schimmels e.d. kunnen aantastingen van de voegen ontstaan, of het visuele uiterlijk van de voeg zodanig worden dat reparatie noodzakelijk wordt. Bij reparatie dient dan wel overwogen te worden of de reeds toegepaste kit wel de juiste is geweest en of er geen andere kittypen voorhanden zijn die minder snel een aantastings-probleem te zien zullen geven.

Verwering

Verwering ontstaat door buitenexpositie als gevolg van de inwerking van UV-licht en water. Afhankelijk van het type kit zal op den duur aan het oppervlak een zekere aantasting plaatsvinden b.v. bij PU-Kitten kan door UV-licht inwerking het voegoppervlak harder worden waardoor bij vervorming van de voeg op den duur barstjes in het oppervalk ontstaan. Deze barstjes kunnen zich dieper in de kitvoeg gaan voortzetten, waardoor de voeg geheel kan doorscheuren en vervanging noodzakelijk wordt.
Bij Polysulphide-kitten vindt eveneens aantasting van het oppervlak plaats, zichtbaar als een zogenaamde “olifantenhuid”. Dit blijft meestal beperkt tot een oppervlakkige aantasting die zich niet verder in de voeg voortzet.
MS Polymeerkitten en Siliconenkitten bezitten een hoge UV- en weerbestendigheid waardoor aan het oppervlak weinig aantasting zichtbaar zal zijn.
Onthechting

Onthechtingen kunnen vooral aan gevels van gebouwen lekkage tot gevolg hebben. Indien lekkages aan een constructie worden vastgesteld, maar het niet duidelijk is waar het water de constructie binnenkomt, zal eerst proefondervindelijk vastgesteld moeten worden waar de oorzaak van de lekkage ligt. Hiervoor is een mogelijkheid, namelijk: test met behulp van een waterslang.
Met behulp van een waterslang kan de gevel worden natgespoten. Hierdoor wordt vanaf het laagste punt naar boven toe gewerkt, terwijl aan de binnenzijde van het gebouw wordt gecontroleerd of water naar binnen komt. Indien op deze manier geen lekkages worden gevonden kan het zijn dat de lekkages alleen optreden als er gelijktijdig windbelasting aanwezig is. Bij windbelasting ontstaat een overdruk op de buitengevel terwijl er een onderdruk aan de binnenzijde van de gevel aanwezig is. Hierdoor kan water door zeer kleine openingen naar binnen worden gezogen, ook is het mogelijk dat water vooral bij hogere gebouwen wordt opgestuwd en zijn weg naar binnen via constructies die als afwaterend kunnen worden beschouwd.
Daar waar onthechting (adhesief) wordt vastgesteld en tot reparatie dient te worden overgegaan, zal verder onderzocht moeten worden waarom onthechting heeft plaatsgevonden. Hiervoor kunnen meerdere oorzaken genoemd worden, zoals; Indien de voeg vrijwel is onthecht, hetgeen reeds bij de eerste inspectie duidelijk zichtbaar zal zijn, kan het zijn dat de toegepaste kit geen aanhechting heeft op de ondergrond. Reparatie zou dan plaats moeten vinden met een kitmateriaal dat wel op deze ondergrond hecht (vooraf testen). Ook kan het zijn dat kit en ondergrond niet met elkaar verdraagzaam zijn. In dat geval repareren met een kit die zich wel met de ondergrond verdraagt.
Door overbelasting van de kitvoeg kan eveneens onthechting ontstaan. Dit is te constateren door de breedte van de opening welke tussen de kitvoeg en ondergrond ontstaan is op te meten. Is deze breedte meer dan 25% van de breedte van de kitvoeg

dan is de voeg zeker overbelast geweest en zal een constructie aanpassing bv door opslijpen van de voegen noodzakelijk zijn.
Betreft het een plaatselijke onthechting, waarbij de kit op de overige delen wel goed vastzit, dan moet ook de oorzaak plaatselijk zijn geweest bv vochtplekken in de ondergrond tijdens aanbrengen van de kit. Of niet voldoende geprimerd als een primer is toegepast. Ook kan het zijn dat de kit in onvoldoende hoeveelheid in de voeg is gespoten, daardoor geen tegendruk van de ondergrond heeft gehad en de voeg onvoldoende heeft gevuld.
Deze plaatselijke onthechtingen kunnen in het algemeen ook weer plaatselijk worden bijgewerkt mits met dezelfde kit wordt gewerkt als oorspronkelijk.
Indien onthechting cohesief is, dus als er scheurvorming in de kitvoeg zelf heeft plaatsgevonden, duidt dit erop dat de kit overbelast is geweest. Voordat tot reparatie wordt overgegaan zal eerst de oorzaak van de cohesie moeten worden vastgesteld. Deze kan gelegen zijn in te grote vervormingen die op de voeg plaatsvinden of te geringe elasticiteit van de toegepaste kit. Zijn de vervormingen te groot dan zal de voeg b.v. breder gemaakt kunnen worden om meer werking te kunnen opvangen. Is de elasticiteit van de kit het probleem dan kan gerepareerd worden met een elastischer kittype.
Algehele staat van de omringende constructiedelen
Hierbij wordt er opgelet of de aangrenzende constructies naast de voeg in goede staat van onderhoud zijn bv schilderwerk op hout, kwaliteit van beton en metselwerk, kromgetrokken constructies waardoor de kitvoeg zwaarder belast wordt etc.
Nadat inspecties zijn uitgevoerd en eventuele beschadigingen, onthechtingen etc. zijn geïnventariseerd en de oorzaken hiervoor zijn vastgesteld kan met het repareren een aanvang worden gemaakt.
Normaal gesproken verdient het de voorkeur om reparaties weer met hetzelfde materiaal uit te voeren tenzij het eerder toegepaste product voor de betreffende

afdichting niet geschikt is en er op een ander afdichtingsproduct moet worden overgegaan.
Verder geldt als algemene regel dat de oude kitvoeg geheel wordt uitgesneden en daarna de hechtvlakken worden schoongemaakt dmv ontvetten of slijpen. Wordt met hetzelfde materiaal gerepareerd dan ligt het schoonmaken uiteraard minder kritisch. Indien hierbij restanten in de voeg achterblijven zijn deze in ieder geval verdraagzaam met de nieuw aan te brengen kit.
Gebruik algemeen:

Kitvoegen niet beschadigen of belasten met puntbelasting.
Onderhoud algemeen:

Aan de kitvoegen zelf hoeft in principe geen onderhoud gepleegd te worden zolang de voegen naar behoren hun functie vervullen.
Indien om esthetische redenen de voegen na verloop van tijd gereinigd zouden worden, kan dit worden uitgevoerd met niet agressieve reinigingsmiddelen
Voor een goed functioneren van de voegen is het tevens van belang dat de aangrenzende bouwconstructie op de juiste wijze in takt gehouden wordt. Zo zal schilderwerk op hout op de juiste wijze moeten worden onderhouden.
Specifiek voor sanitaire voegen gelden de volgende regels; De ruimten zo goed mogelijk ventileren, zodat de voegen niet onnodig lang nat blijven. Voegen die intensief met zeepresten ed. belast worden, regelmatig schoonspoelen met schoon water, waarbij het oppervlak met behulp van een spons wordt afgewassen. Voegen niet schoonmaken met sterke chloorhoudende reinigingsmiddelen. Voegen die plaatselijk onthechting vertonen, op deze plaatsen repareren.